دوشنبه 23 دی‌ماه سال 1387

۷۸۶ 

تسلیت برای از دست دادن دوستی خوب کم است ..خداوند روحت را قرین رحمت واسعه خویش نماید. 

دوست خوبم مصطفی ما را در غم خود شریک بدانید...