دوشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1388

۷۸۶

برسردرکاروانسرایی                              تصویرزنی به گچ کشیدند

ارباب عمایم این خبررا                           ازمخبرصادقی شنیدند

گفتندکه واشریعتا خلق                             روی زن بی حجاب دیدند

اسیمه سر از درون مسجد                        تاسردران سرا دویدند

ایمان و امان به سرعت برق                    می رفت که مومنین رسیدند

این اب اورد و ان یکی خاک                    یک پیچه ز گل براوبریدند

ناموس به بادرفته ای را                          با یک دو سه مشت گل خریدند

چون شرع نبی از این خطر جست             رفتند و به خانه ارمیدند

غفلت شده بود خلق وحشی                       چون شیر درنده می جهیدند

بی پیچه زن گشاده رو را                        پاچین عفاف می دریدند

لبهای قشنگ خوشگلش را                       مانند نبات می مکیدند

با لجمله تمام مردم شهر                          در بحر گناه می تپیدند

درهای بهشت بسته می شد                      مردم همه می جهنمیدند

می گشت قیامت اشگارا                         یکباره به صورمی دمیدند

طیر از وکرات و وحش از حجر              انجم ز سپهر می رمیدند

این است که پیش خالق و خلق                 طلاب علوم رو سفیدند

با این علما هنوز مردم                           از رونق ملک نا امیدند

ورود به وبلاگ اصلی ما از اینجا.....فیلتر شکن های روز....